توسعه سرمایه انسانی و رشد کسب و کار شما

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سامانه لیدرشیپ 360

پلتفرم ارزیابی
نوعی از 360 درجه

لیدرشیپ 360، سامانه ارزیابی ریرا

نوعی از ارزیابی 360 با شفاف سازی نقاط قوت و قابل بهبود، به دور از عارضه های ارزیابی های 360 رایج…

در این ارزیابی، کارکنان توسط خود، مدیرانشان، هم تیمی، همکاران و مشتریان براساس شایستگی های اساسی ارزیابی می شوند.

قابل اجرا برای هر سازمان
با حفظ استاندارد و امنیت در عدم افشای اطلاعات
 

برخی از امکانات پلتفرم ارزیابی لیدرشیپ 360

با ما تماس بگیرید