توسعه سرمایه انسانی و رشد کسب و کار شما

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشتریان ما

مشتریان پلتفرم های ریرا

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
دانشگاه علوم پزشکی ساوه
دانشگاه علوم پزشکی ساوه
دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
دانشگاه علوم پزشکی مراغه
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
دانشگاه علوم پزشکی خوی
دانشگاه علوم پزشکی خوی
دانشگاه علوم پزشکی سراب
دانشگاه علوم پزشکی سراب
دانشگاه علوم پزشکی خمین
دانشگاه علوم پزشکی خمین
دانشگاه علوم پزشکی خلخال
دانشگاه علوم پزشکی خلخال
دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی اسد آباد
دانشگاه علوم پزشکی اسد آباد
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی لارستان
دانشگاه علوم پزشکی لارستان
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان شهید رجایی
بیمارستان شهید رجایی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سامانه مدیریت یادگیری (LMS) نوید در دانشگاه های بسیاری استفاده می‌شود.

استفاده از این سامانه منحصر به دانشگاه ها نبوده و امکان استفاده در سازمان ها و شرکت ها را نیز دارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرکت توسعه تفکر نوین آریا
شرکت توسعه تفکر نوین آریا
علی بابا
علی بابا
ریرا آکادمی
ریرا آکادمی

سامانه آکادمی، برای یادگیری مستمر استفاده می‌شود این سامانه به نام آموزش ضمن خدمت در دانشگاه تهران در حال بهره‌وری است.

بیشتر درباره آکادمی بخوانید

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

سامانه آرمان یک سامانه موکس(moocs) می‌باشد.

بیشتر درباره آرمان بخوانید